Tuesday, October 23, 2012

مردم برای کسانی که خمینی را "امام" و دوران او را "طلایی" می دانند، دیگر حتا تره هم خرد نمی کنند

یه ضرب المثل قدیمی هست که میگه : خر با همه خریتش پاش یه بار می ره تو یه چالی ! این را گفتم که امثال خزعلی و باصطلاح اصلاح طلبان ( که بقول محمد رضای خاتمی حتا اگر این نظام اصلاح هم نشود کاری بیشتر از اصلاح طلبی نمی کنند و تمام هم و غم شان بازگرداندن ایران به دوران خمینی - که آنان طلایی می نامندش - و در دست گرفتن دوباره قدرت است ) بدانند که مردم برای آنان دیگر حتا تره هم خرد نمی کنند چه رسد به اینکه در روز 13 آبان به خیابانها بریزند و تظاهرات سکوت کنند . همین