Tuesday, May 28, 2013

سعید جلیلی اگر به رأی مردم باور دارد بهتر است قبل از هر کاری از مصباح یزدی اعلام برائت کند زیرا ...

 سعید جلیلی کاندیدای مورد حمایت کسی است که بارها اعلام کرده که مردم حقی برای انتخاب ندارند !  بناربراین عقل معیشت ( به فرض وجود ) حکم می کند که ایشان قبل از گدایی رأی مردم، از حامی پر و پا قرص خودش اعلام برائت کند تا مردم باور کنند که حداقل شخص او اعتقاد به امر انتخابات دارد

Monday, May 13, 2013

به جای تأکید بر اینکه چه کسانی در انتخابات هستند بهتر است یادمان باشد که جای چه کسانی خالی است

یک بار دیگر جمهوری اسلامی در حال تحمل درد زایمان است ! درد زایمان از این جهت که مجبور است برای خالی نبودن عریضه بزاید اما این زایمان برایش بسیار دردآور است. نمایش دموکراسی حتا در کاریکاتور گونه ترین شکل آن هم برای جمهوری اسلامی همواره خالی از چالش نبوده است بخصوص این بار که دعوای اصلی نه میان مردم و حاکمیت که میان سگان و شغالان خود نظام است. مطمئن هستم که در زمان یک ماه باقیمانده به انتخابات شاهد تحولات عجیب و غریب و گاه شگفتی آوری خواهیم بود که می توانند در سرنوشت و حتا حیات جمهوری اسلامی اثر گذار باشند . نکته من این است که در کنار همه این تحولات و نظاره دعوای میان کاندیداها و طرفدارنشان و توجه به اینکه چه کسانی حضور دارند و چه می کنند بهتر است یادمان باشد که چه کسانی جایشان در این انتخابات خالی است . از بردن نام همه آنها خودداری می کنم چرا که نمی خواهم حقی از کسی ضایع شود اما بهتر است هرگز یادمان نرود که چه عزیزانی را در جریان حوادث بعد از انتخابات 88 از دست دادیم