Wednesday, November 21, 2012

مجلس شورای اسلامی : عصاره رذائل رهبری !

اگر چه خمینی هرگز به دموکراسی و رأی مردم اعتقاد نداشت ولی جمله ای دارد که می گوید : مجلس عصاره فضائل ملت است ! آنچه در عمل ، اما اتفاق افتاد و هر روز هم بدتر از روز قبل شد این که بیش از بیش به همگان ثابت شد که مجلس چیزی نیست جز عصاره رذائل رهبر ! آخرین نمونه اش هم همین جریان چندباره حکم حکومتی خامنه ای به نمایندگان مفتخورش در مجلس که پول تان را بگیرید و واق واق نکنید و صد البته که این سگان پوزه بسته کاری بیش از این ندانند و نتوانند

No comments:

Post a Comment