Tuesday, June 4, 2013

"سید علی حاشیه" به رئیس جمهور آینده توصیه کرد حاشیه سازی نکند

خامنه ای که خودش آخر حاشیه است امروز در جریان سخنرانی اش به رئیس جمهور آینده توصیه کرد حاشیه سازی نکند ( توفان خنده ها ) جالب اینکه هیچ رئیس جمهوری در ایران تاکنون نتوانسته است بدون حاشیه سازی های رهبر به کارش بپردازد . مثلاً حتا یک وزیر خود را جابجا کند . مجلس هم جرأت تصویب یک قانون پدر و  مادردار را ندارد چون رهبر ممکن است حکم حکومتی بدهد و اصطلاحاً آجر را از زیر بکشد. کسی پیدا شود و به "سید علی حاشیه" بگوید: خودت خری

No comments:

Post a Comment