Tuesday, August 21, 2012

زلزله ای در آذربایجان ایران اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی هم کوتاهی کرد، همین. دیگر مسئله را به جاهای دیگر منحرف نکنید

پس از اتفاق اسفبار زلزله در دو شهر آذری نشین ایران که شوربختانه منجر به از دست دادن جان و زخمی شدن بسیاری از اهالی این دو شهر و همچنین آواره و بلاتکلیف شدن بسیارانی دیگر که باید هم بر مرگ عزیزانشان بگریند و هم نگران فردای نامعلوم خویش باشند، شد ، شاهد تحرکات عجیب یک گروه موهوم در نقاط مختلف داخل و خارج کشور هستیم که انگار ظاهراً منتظر بروز چنین واقعه ای بوده تا از نمد آن کلاهی برای خویش بدوزد . این جماعت تلاش دارند تا با تأکید بر آذربایجانی بودن موضوع ، دوباره بر طبل جدایی طلبی کوفته دین شان را به اربابان خارجی شان ادا کنند . در این که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم غاصب ، وحشی و غیر میهنی است شکی نیست و مطمئنم این اتفاق در هر کجای دیگر ایران افتاده بود رفتاری بهتر از این نمی داشت اما این دلیل خوبی برای اینکه از احساسات پاک ایرانیان در راستای نیل به اهدافی شوم و پلید سوء اسفاده شود، نیست . بنابراین بر ماست که همزمان با بسیج نیروها و جمع آوری کمک های مردمی از ایرانیان سراسر دنیا و کمک به امر بازسازی دو شهر ویران شده میهنمان ، مراقب اینگونه تحرکات شوم و مرموز باشیم تا خدای ناکرده آلت دست نوکران بیگانه نشویم . اینها اگر عرق میهن و مردم داشتند هرگز سر بر خاک کفش خارجی ها نمی سائیدند

No comments:

Post a Comment