Wednesday, April 27, 2011

احمدی نژاد با همه پستی اش از همکاران و همفکرانش دفاع می کند : امثال آقای خاتمی یاد بگیرند

بقول قدیمی ها : عیبش چو بگفتی ، هنرش نیز بگوی
این روزها شاهد هستیم که احمدی نژاد در جلسات هیئت دولت شرکت نمی کند و بر اساس اخبار منتشر شده دلیل این کار هم در واقع اعتراض با انتساب مجدد حیدر مصلحی که اساساً بدلیل درگیر شدن با مشایی برکنار شده بود ، است . صرف نظر از اینکه این افراد چقدر پست و رذل و خیانتکار هستند ، باید به این حمایت ، آفرین گفت . در سالیان اخیر کمتر مشاهده شده است که رئیسی از مرئوس خود تا به این اندازه حمایت کند . امیدوارم امثال آقای خاتمی از این خاصیت خوب احمدی نژاد درس بگیرند

No comments:

Post a Comment