Thursday, April 21, 2011

نمی دانم باید به حال این جماعت گریست یا خندید

در فیلم کوتاه زیر جوان شوربختی را می بینید که خود را به شکل نسوان درآورده و گرفتار دست مشتی اراذل و اوباش شده است که در یونیفورم نیروی انتظامی ظاهر شده اند . صرف نظر از اینکه بایستی واقعاً ریشه یابی کرد تا بتوان فهمید اساساً چرا این جوان دست به چنین کاری زده است ، باید به حال چنین نیروی انتظامی ای گریست که اینچنین دچار فساد گردیده و هر کس لباس آن را بر تن می کند خود را در جایگاه خدایی می بیند و با ایفای همزمان نقش پلیس و دادستان و قاضی اینچنین بر جان و مال و ناموس مردم دست درازی می کند . رفتار تحقیر آمیز این اراذل و اوباش بیش از آنکه خنده دار باشد گریه آور است . ببینید و قضاوت کنید

No comments:

Post a Comment