Thursday, March 1, 2012

تحریم انتخابات یک عمل اخلاقی است نه سیاسی ! انسانی است نه اجتماعی !

به باور من در خلأ یک تشکل همگون و فراگیر در میان مخالفین نظام جمهوری اسلامی ، نمی توان عمل تحریم انتخابات را بعنوان یک عمل سیاسی تعبیر کرد . عمل سیاسی نیاز به برنامه ریزی و استراتژی و هدف مشخص دارد .  اما می توان گفت که مردم ایران اخلاقاً موظفند این انتخابات را تحریم کنند . تحریم انتخابات در روز دوازدهم اسفند یک عمل انسانی است . نشاندهند رشد شخصیتی و منش انسانی مردم است . نشانه همدردی با خانواده کسانی است که بر سر انتخابات قبلی جان باختند . نشاندهنده این است که مردم کودن و خنگ و احمق نیستند : حافظه دارند

No comments:

Post a Comment