Monday, March 5, 2012

آقای خاتمی ! اگر هزار توجیه هم بیاورید، می شود هزار و یک اشتباه !

فکر می کنم این جمله معروف از ابن سیناست که : اگر کسی اشتباهی بکند و در توجیه آن هزار دلیل هم بیاورد می شود هزار و یک اشتباه ! این جمله، این روزها وصف حال آقای محمد خاتمی است . ایشان با شرکت در انتخابات اشتباه بزرگی مرتکب شدند که با هیچ دلیلی توجیه پذیر نیست . اینکه "چیزهایی هست که من می دانم و شما نمی دانید!" هرگز نمی تواند توجیه گر این عمل شخصی برای یک "رجل سیاسی" باشد . آقای خاتمی نیاز دارد تکلیفش را پیش از همه با خودش روشن کند : اگر ایشان یک لیدر سیاسی هستند ( که تصور می کنم تا قبل از این انتخابات بودند! ) نمی توانند با دلائل شخصی وارد عرصه سیاست شوند . ایشان اگر هنوز نیاز مردم ایران به ازادی را که تنها از مسیر سقوط جمهوری اسلامی می گذرد، در نیافته اند بهتر است عالم سیاست را به اهلش بسپارند و بعنوان یک شهروند عادی به زندگی شخصی شان بپردازند و بیش از این طرفداران سینه چاکشان را وادار نکنند که هراز گاهی در صدد توجیه اشتباهات و خبط های سیاسی ایشان برآیند . یک روز باید جمله ایشان را که "مردم باید از رهبری عذر خواهی کنند" را توجیه کنند و یک روز تمام تلاش شان را معطوف توجیه اشتباه ایشان در شرکت در انتخابات ( انتصابات ) ولی فقیه کنند . دیگر بس است 

No comments:

Post a Comment