Thursday, March 1, 2012

امروز در ایران، مجلس عصاره خیانت به ملت است و بس !

از روزی که خمینی گفت مجلس عصاره فضائل ملت است ، مجلس در ایران هرگز عصاره انتخاب مردم نبوده است . حتا در بهترین مجالس نیز ( مجلس اول و تا حدودی مجلس ششم ) این قضیه صادق بوده است . مجلس اول همانی بود که نمایندگانش بر سر معین فر ریختند و او را کتک زدند و رفسنجانی این صحنه را با خنده نگاه کرد و مجلس ششم نیز همانی بود که نمایندگانش در برابر حکم حکومتی ساکت نشستند و تنها زمانی دست به اعتصاب غذا و تحصن زدند که صلاحیت شان را شورای نگهبان رد کرد و افسوس که دیگر خیلی دیر شده بود که مردم بخواهند با آنان همدردی کنند! سایر مجالس هم که حتا ارزش پرداختن ندارد، همان اراذل و اوباشی که در صحن مجلس فریاد " مرگ بر موسوی و کروبی و خاتمی " سر دادند ! این روزها که دیگر انتخابی وجود ندارد و هر چه هست و هر که هست مزدور است و نان به نرخ روز خور است و خائن به ملت . این مجلس شورا دیگر نه تنها عصاره فضائل ملت نیست که فقط عصاره کثافتکاری خامنه ای و جنتی است . محصول خیانت است و وطن فروشی . صندلی های این مجلس به خون جوانان این ملت آعشته است و هر کس بخواهد در تشکیل آن قدمی بردارد یا ناآگاه است و ناخواسته خیانت می کند یا مزدور است و دست کمی از چاقوکشان و ساندیس خوران خامنه ای ندارد

No comments:

Post a Comment