Thursday, April 4, 2013

ایکاش دروغ استخوان داشت ! ( علی اکبر صالحی و داستان برداشتن تحریم ها )

تیتر این نوشتار را از یک ضرب المثل قدیمی بعاریت گرفتم چون هیچ عبارتی به این گویایی نمی توانست بیانگر منظور نوشته ام باشد : اشاره ام به ادعای عجیب علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است که روز بعد از مذاکرات ماه قبل در آلماتی قزاقستان ادعا کرد که همه چیز تمام شده و از همین فردا ( نقل به مضمون ) کشورهای غربی تحریم هایشان را بر می دارند و ماجرای هسته ای تمام شده و است و غیره و ذالک ! داشتم فکر می کردم چه چیزی به ایشان بگویم که هم یادآور آن ادعای توخالی شان باشد ( دقت کنید ، صالحی وزیر امور خارجه یک کشور است و قاعدتاً حرفی که می زند مورد توجه قرار می گیرد و به همین دلیل هم باید اولاً از قبل به آن فکر کند و ثانیاً از شکم مبارکش هم حرف نزند ) ! حال که در آستانه مذاکرات دور دوم قزاقستان هستیم و شکست حتمی مذاکرات از قبل آشکار است و مدیر کل آژانس انرژی اتمی هم در مورد فعالیت اتمی جمهوری اسلامی اظهار بدبینی کرده است باید یکی باشد که از ایشان بپرسد : چی شد پس داستان برداشتن تحریم ها جناب باصطلاح وزیر امور خارجه !؟ و در نهایت اینکه باید گفت : ایکاش دروغ استخوان داشت علی اکبر خان صالحی

No comments:

Post a Comment