Tuesday, April 16, 2013

یا زلزله کار خدا نیست، یا ما مسلمان و بنده خدا نیستیم و یا اصلاً خدایی وجود ندارد !

زلزله پشت زلزله! این را هم بگذارید بر روی تمام بدبختی هایی که مردم کشور ما این سالها تجربه کرده اند و هنوز هم هستند کسانی که زلزله را به خدا نسبت می دهند و توصیه های احمقانه می کنند واز مردم می خواهند بندگان بهتری (!) برای خدا باشند تا اینقدر دچار حادثه و عذاب نشوند . مردم بیچاره ای که یک روز زندگی شان با تمام بدبختی های مردم کشورهای غیر مسلمان قابل  مقایسه نیست ! شخصاً  بر این باورم که در این میان یکی از سه حالت زیر وجود دارد : یا در مسلمانی ما شک است و خدشه بر آن وارد است یا زلزله به خدا ربطی ندارد و عذاب الهی محسوب نمی شود و یا اساساً اینکه خدایی وجود ندارد که ما همه چیز را از  چشم او ببینیم و برای فرار از واقعیت های تلخ زندگی مان به او پناه ببریم. به همین سادگی

No comments:

Post a Comment