Thursday, September 22, 2011

احمدی نژاد بارها به اسم اسرائیل و فلسطین و آمریکا و ... اشاره کرد اما دریغ از بردن نام ایران

براستی برای اینکه بتوان ثابت کرد که احمدی نژاد نماینده ایرانیان نیست کافی است به سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل توجه کنیم ... صرف نظر از سخنان تکراری و تهوع آورش که دیگر توجه کسی را جلب نمی کند و موجب استهزاء و مسخره کردن نام کشورمان می شود ، باید با این نکته توجه کرد که این شخص دیوانه از همه جا و همه کس می گوید الا کشوری که ادعای نمایندگی اش را دارد . براستی چه دلیلی بهتر از این سخنرانی که بر اساس آن ، احمدی نژاد به همه چیز از جمله برده داری و جنگ های جهانی اول و دوم و جنگ کره و جنگ ویتنام و عصر استعمار و تاریخچه پیدایش اسرائیل و دعوای فلسطینیان و دعای عربی فرج و ... توجه دارد الا به منافع کشوری که نام جعلی ریاست جمهوری اش را یدک می کشد . آری ! باز هم احمدی نژاد آسمان و ریسمان را به هم بافت بدون آنکه ذره ای به منافع ملی کشور کمک کرده باشد ... تنها چیزی که عایدمان شد رسوایی و تمسخر بیش از پیش و از دست دادن فرصت های تاریخی دیگر بود 

No comments:

Post a Comment