Tuesday, September 27, 2011

نمایندگان ولی فقیه در مجلس،برای خودشان تعیین مجازات کردند: به چنین مجلس و بر کر و فرش باید ...د

این شعر معروف زنده یاد میرزاده عشقی را همه می شناسید : 
بعد از این بر وطن و بوم و برش باید رید
به چنین مجلس و بر کر و فرش باید رید
به حقیقت در عدل ار در این بام و در است
به چنین عدل و به دیوار و درش باید رید
آن‌که بگرفته از او تا کمر ایران را گه
به مکافات الی تا کمرش باید رید
"پدر ملت ایران اگر این بی پدر است
بر چنین ملت و روح پدرش باید رید"
"به مدرس نتوان کرد جسارت اما
آن‌قدر هست که بر ریش خرش باید رید"
این حرارت که به خود احمد آذر دارد
تا که خاموش شود بر شررش باید رید
شفق سرخ نوشت آصف کرمانی مرد
غفرالله کنون بر اثرش باید رید
آن دهستانی بی مدرک تحمیلی لر
از توک پاش الی مغز سرش باید رید
"گر ندارد ضرر و نفع مشیرالدوله
بهر این ملک به نفع و ضررش باید رید"
ار رَود موتمن‌الملک به مجلس گاهی
احتراماٌ به‌ سر رهگذرش باید رید
اگر چه این شعر سالها پیش و در زمان رضا شاه ومدرس سروده شده است و به اشخاص و افراد آن زمان اشاره دارد اما کلیات آن ، هنوز هم که هنوز است زنده است و در مورد زمان ما مصداق دارد . 
امروز که خبر مربوط به تعیین مجازات و مکافات برای نمایندگان متخلف در مجلس ، منتشر شد اولین چیزی که به ذهنم آمد همین شعر بود . به باور من اینان اگر نمایندگان واقعی مردم و مستظهر به پشتیبانی مردمی بودند هرگز کارشان به اینجا نمی کشید . واقعیت آن است که این جماعت ، در واقع نمایندگان منتسب شورای نگهبان و ولی فقیه اند ، این را می توان از ترس و دریوزگی سیاسی شان بوضوح دریافت

No comments:

Post a Comment