Wednesday, September 28, 2011

قوه قضائیه، فاسد - قوه مقننه، ذلیل - قوه مجریه، دزد - رهبری، ترکیبی از هر سه : آیا امیدی به اصلاح هست ؟

در کشوری که همه ارکان حاکمیتش از رهبری گرفته تا قوای سه گانه ، فاسد و دزد و مزدور و ذلیل و نکبت زده هستند . 
آیا براستی می توان به هیچگونه اصلاحی امید داشت ؟ 
آیا براستی وقت آن نرسیده که همه میهن پرستان و دلسوزان واقعی کشور دست در دست هم برای ریشه کنی این نظام فاسد ، متحد شوند ؟ 
آیا وقت آن نرسیده که نهضتی فراگیر که هدفش برقرای یک نظام آزاد و مردمی درکشور است ، در یک اقدام هماهنگ ، از کلین این نظام مشروعیت زدائی کنند ؟ 
آیا هنوز هم می خواهیم دست روی دست بگذاریم و شاهد این همه نابسامانی و فلاکت و بدبختی باشیم ؟ 
آیا سکوت ما معنایی جز مهر تأیید بر عملکرد این نظام نیست ؟ 
آیا وقت آن فرا نرسیده که اصلاح طلبان حکومتی را تحریم کرده و به آنان نشان دهیم که در این مبارزه راه میانه وجود ندارد ، یا باید با نظام بود یا بر علیه کلیت آن ؟

No comments:

Post a Comment