Wednesday, February 29, 2012

علی مطهری سند "جنایت علیه بشریت" خامنه ای را رسماً رو کرد

آنچه علی مطهری با هر انگیزه ای در جریان مناظره با رسایی مزدور دیگر رژیم بیان کرد صرف نظر از بازی های کثیف انتخاباتی و گول زدن مردم، سندی غیر قابل انکار از "جنایت علیه بشریت" خامنه ای و مزدوران و چاقوکشان و چماق بدستان اوست . روز سی ام خرداد فردای روزی بود که خامنه ای رسماً از تریبون نماز جمعه دستور قتل مردم را صادر کرد و دقیقاً به همین دلیل و با پشتوانه همین دستور بود که جانیان و مزدوران او به خود جرأت دادند تا خون صدها نفر از هم میهنانمان را که حرفشان فقط و فقط پس گرفتن رأیشان بود، بر زمین بریزند . حتا اگر بپذیریم که تعداد آنان همین 60 نفر ادعایی علی مطهری نیز بوده است برای اثبات جنایت خامنه ای کافیست .

No comments:

Post a Comment