Tuesday, January 22, 2013

اگر در این 34 سال بجای مرگ بر آمریکا فریاد زده بودیم " مرگ بر ریال " شاید الآن وضعمان بهتر بود

کشور جالبی داریم . 34 سال است تمامی بلندگوهای تبلیغاتی حاکمیت شعار مرگ بر آمریکا سر می دهند و نتیجه این شده است که پول آمریکا امروز روی چشم و دل ملت جای دارد و بقول یکی از وبسایت ها " دلار دیگر در ایران بی قیمت شده است " . داشتم فکر می کردم ظاهراً شعار مرگ بر آمریکای ما تنها و تنها به تقویت ارزش پول آمریکا ( یا بهتر بگویم ضعیف و بی ارزش شدن پول ملی خودمان ) شده است . ایکاش بجای مرگ بر آمریکا فریاد زده بودیم مرگ بر ریال شاید الآن وضع بهتری داشتیم

No comments:

Post a Comment