Thursday, January 24, 2013

مگر "ملأ عام" مستراح است که اینچنین به کثافتش کشیده اید ؟

خطابم به جنایتکاران وحشی ای است که این روزها "ملأ عام" را با مستراح اشتباه گرفته اند و به خودشان اجازه هر کثافتکاری ای را در " ملأ عام" می دهند : جوانان را بدون دادگاه درست و حسابی و اجازه دفاع و محاکمه عادلانه و علنی بر بالای دار می برند و دست و پا قطع می کنند . اینان مگر که هستند که چنین جسورانه عرصه جامعه را با وحشت آفرینی لجن مال می کنند ؟ تکلیف مردم در این میان چیست ؟ فقط نظاره کنند !؟ براستی ما در این میان کجاییم ؟ لختی اندیشیدن هم بد نیست

No comments:

Post a Comment