Friday, January 25, 2013

فعلاً از باب سرگرمی هم که شده "انتخابات آزاد" را فراموش نکنیم

پیشنهاد می کنم عجالتاً که هیچ برنامه خاصی برای تغییر نظام وجود ندارد و هر کسی ساز خودش را کوک می کند برای آنکه بیکار نباشیم و ضمنن یک دهن کجی هم به "بعضی ها" کرده باشیم ، از یادآوری کلمه سخیفه "انتخابات آزاد" غافل نشویم. این کوچکترین و کم هزینه ترین کاری است که می توانیم بکنیم . تلاش کنیم که هر جا می رویم و هر کس را می بینیم فقط با یک علامت کوچک هم که شده "انتخابات آزاد" را به هم یادآوری کنیم

No comments:

Post a Comment