Friday, March 5, 2010

لزوم جایگزینی واژه ها و عبارات فناتیک و مردسالارانه با سخنان متمدنانه و انسان مدار

عبارت " زن و بچه " در طول سالهای متمادی و در بستر جامعه مردسالار ایرانی ، تنها بمنظور تخفیف جایگاه زن ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است ! شوربختانه این عبارت و نظایر آن حتا هنوز در میان جامعه روشنفکری داخل و خارج نیز مورد استفاده قرار میگیرد و این جای بسی شرمساری است . بهتر است در کنار پیشبرد اهداف جنبش سبز به فرهنگسازی هم توجه ویژه داشته باشیم . پیشنهاد می کنم اینک که همگان شاهد رشد روزافزون کمی و کیفی نقش زنان ایران در تمامی عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، ورزشی و غیره هستیم و همچنین در آستانه روز جهانی زن نیز قرار داریم ، طی یک اقدام متمدنانه و انسانی در صدد حذف این گونه عبارات برآییم .
بعنوان جایگزین میتوان از کلمه زیبا ، دلنشین و محترمانه " خانواده " استفاده کرد

No comments:

Post a Comment