Tuesday, March 9, 2010

کوتاه‌ترين داستان عشقي

روزی مردی از یک دختر پرسید :

آیا با من ازدواج می‌کنی؟

دختر جواب داد نه !

و از آن پس مرد شاد زیست، به ماهیگیری و شکار رفت، کلی گلف بازی کرد، آبجو نوشید و هر جا که خواست گوزید

No comments:

Post a Comment