Saturday, March 13, 2010

چرا چهارشنبه سوری با تمام روزهای دیگر فرق دارد ؟

عدم تمرکز ، بهترین نقطه قوت چهارشنبه سوری است . چهارشنبه سوری زمان و مکان نمی شناسد . در هر خیابان ، در هر کوچه ، در هر پسکوچه و در دل هر ایرانی ، چهارشنبه سوری جریان دارد .
به همین دلیل هم به هیچ عنوان امکان کنترل آن از جانب دولت و نیروهای انتظامی وجود ندارد .
آیا دولت این بار میتواند برای هر کوچه و پسکوچه یک اتوبوس مزدور دست و پا کند ؟

No comments:

Post a Comment