Saturday, May 15, 2010

از اعتصاب عمومی کردستان بیاموزیم : اگر تنوانستیم کاری بکنیم ، حداقل برای یک روز هم که شده سعی کنیم هیچ کاری نکنیم

روی سخنم با شهروندان ساکن شهرهای بزرگ از جمله تهران است . دیدید و دیدیم که در کردستان چه گذشت . آنجا که در اعتراض سراسری به اعدام پنج تن دیگر از هم میهنان مان ، دست به اعتصاب زدند و خشم و نفرت و انزجار خود را نسبت به این عمل وقیحانه و ددمنشانه رژیم جمهوری اسلامی ابراز کردند . آری ! اگر چه این نوع اعتصابات در مناطق کردنشین سابقه ای طولانی دارد ولی میتوان از آن الگو گرفت و درس آموخت . اگر آنچه در شهرهای کردنشین اتفاق افتاد ، در تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران با حجم و مقیاسی وسیعتر رخ دهد جنبش آزادیخواهی ایرانیان را وارده مرحله جدیدی از سیر تکاملی اش خواهد کرد و نقطه عطفی خواهد شد که بعدها در کتب تاریخ خواهند نوشت و صد البته برگ زرین دیگری بر سند مبارزان حق طلبانه ایرانیان خواهد افزود . خیلی سخت نیست ! فقط اطلاع رسانی می خواهد و اندکی هماهنگی و ذره ای شهامت ! همین ....
زنده باد آزادی و پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment