Saturday, May 29, 2010

سیر تحول و دگرگونی جمهوری اسلامی را از مقایسه این دو شعار میتوان دریافت

اوائل انقلاب اسلامی شعار طرفداران رژیم این بود :
حزب فقط حزب الله ... رهبر فقط روح الله
اکنون ، اما ، شعار طرفداران ، مزدوران و جیره خوران رژیم جمهوری اسلامی از شعار قبلی تبدیل شده است به این شعار :
حزب فقط حزب علی ... رهبر فقط سید علی
با ذره ای تأمل در سیر تحول و دگرگونی این شعار ، بسادگی میتوان دریافت که به رغم ادعای مسئولان رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی مبنی بر پیشرفت و تقویت مبانی مشروعیت رژیم و نیز با توجه به مبانی اعتقادی و مذهبی اسلامی و شیعی ، جهت حرکت از الله به علی و از خمینی به خامنه ای ( سید علی ) یک جهت کاملاً نزولی و محدودکننده بوده است . البته قیاس نسبت الله به علی با نسبت خمینی به خامنه ای ( که اتفاقاً هر دو از یک جنس هستند و بقول معروف هیچ باجی به هم نمی دهند ) قیاس مع الفارق است ولی همین یک نمونه کافیست تا بدانیم که اساساً نه الله اهمیتی برای این آقایان دارد و نه علی بلکه تنها چیزی که مهم است شخص سید علی خامنه ای است و بس که این بدترین ، کثیف ترین ، غیر انسانی ترین و مشمئز کننده ترین نوع دیکتاتوری است ! پسرفت در تمام عرصه ها از جمله مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی کاملاً مشهود است و این چیزی نیست مگر افول و سقوط یک دیکتاتوری مذهبی خون ریز و کثیف !
زنده باد آزادی و دموکراسی

No comments:

Post a Comment