Monday, May 24, 2010

دل شیر میخواهد که خلاف جریان آب شنا کنی و ما داریم

ایمیل وارده : منبعش را نمیدانم !
ما فرزندان نسل هایی هستیم که:

صنعت شان، ساختن سقا خانه و حسینیه و علم و کتل

سیاحت شان، رفتن به زیارت ائمه اطهار و امامزاده ها

طبابت شان، دخیل بستن و قفل بستن

راه حل مشکل شان، نذر کردن و سفره انداختن و توسل جستن و واسطه تراشی بین خود و خدا

مراسم ملی شان، زنجیر زدن و قمه زدن و دسته راه انداختن

سر گرمی شان، روضه خوانی رفتن و نوحه گوش دادن و زاری و گریه کردن

و از همه مهمتر

فرهنگ شان، فرهنگ خشنونت و شهادت استشهادی است

دل شیر میخواهد که خلاف جریان آب شنا کنی و ما داریم .

No comments:

Post a Comment