Friday, May 21, 2010

سوال این روزهای ما

پرسشی که باید این روزها همه ایرانیان در سراسر جهان از هم بپرسند این است : برنامه ت برای 22 خرداد چیه ؟ باید به جمهوری دیکتاتوری اسلامی و دولت کودتایی ثابت کنیم که بیخود مثل سگ از حرکت اعتراضی ما در روز شنبه 22 خرداد نمیترسند !
زنده باد آزادی و پاینده باد ایران و ایرانی

No comments:

Post a Comment