Tuesday, December 13, 2011

آیا مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو هم در کمپ اشرف هستند ؟

این روزها بحث مربوط به سرنوشت هم میهنان مان در کمپ اشرف بسیار داغ است و اسباب نگرانی تعداد زیادی از ایرانیان در داخل و خارج از کشور شده است . ضمن تأکید بر حل انسانی این مشکل و جلوگیری بروز یک فاجعه انسانی ، پرسشی دارم که امیدوارم کسی پیدا شود و مانند یک هم میهن پاسخم را بدهد : آیا مسعود رجوی و مریم قجر  ( رجوی ) هم در کمپ اشرف هستند یا خیر ؟

No comments:

Post a Comment