Sunday, December 18, 2011

کیم جونگ ایل، دیکتاتوری که دیگر هرگز اسمی از او شنیده نخواهد شد مگر از باب عبرت تاریخ !

درگذشت تقریباً همزمان دو رهبر : واتسلاو هاول و کیم جونگ ایل صرف نظر از یک تصادف تاریخی، درسهایی در خود دارد که در آینده بیشتر و بیشتر روشن خواهد شد. واتسلاو هاول، اندیشمند و نویسنده ای بود که مطمئناً دهها سال دیگر از او به نیکی یاد خواهد شد و زندگی اش راه و روش آیندگان خواهد گردید اما بر عکس، کیم جونگ ایل رهبری که مستقیماً به زباله دان تاریخ فرو غلطید و دیگر هرگز اسمی از او برده نخواهد شد مگر از باب عبرت تاریخ و به جهت درس گرفتن آیندگان که بدانند چه انسانهایی در این زمانه زیسته اند، چه جنایت هایی به همنوع خود کرده اند و چه میراثی از خود به جا گذاشته اند. این نوشتار را شاهد می گیرم تا ظرف ده سال آینده - البته اگر عمری باقی باشد - بعنوان سند عرضه کنم تا فرزندانمان به عینه ببینند و بدانند که چگونه می شود که دو انسان در یک زمان زیسته باشند، یکی برای همیشه نابود شده در حالی که آن دیگری نام و اعتبار و آثارش برای دهها سال ماندگار خواهد ماند. این مزدی است که تاریخ و آینده به انسانها می دهد

No comments:

Post a Comment