Monday, February 8, 2010

مراقب باشیم گول شایعات رژیم را مبنی بر هر گونه سازش یا عقب نشینی نخوریم ... فقط 22 بهمن

این روزها پخش شایعات غوغا می کند . رژیم از انواع و اقسام روشها برای ایجاد تفرقه در صفوف مردم استفاده می کند. سناریوی پخش مصاحبه های دلسرد کننده از جانب رهبران جنبش یا نقل قول هایی ازفعالین سیاسی و زندانیان سابق ، خصوصا آنها که در اعترافهای نمایشی شرکت کرده اند یکی از این ترفندها است. دوستان بهوش باشیم. ما نمی دانیم پشت این مصاحبه ها - حتا بفرض صحت - چیست. نمیدانیم که آیا این مصاحبه ها در شرایط عادی انجام شده است یا نه ؟ آیا طبق توافقی از پیش تعیین شده بوده یا یکی از شرایط آزادی بوده است؟ بسیار مهم است که تحت تاثیر این حرکتهای فریبنده قرار نگرفته و همگی متحد و منسجم به پیشواز بیست و دو بهمن برویم .
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران

No comments:

Post a Comment