Monday, February 15, 2010

آیا جنبش سبز میتواند ( و باید ) از شعار " مرگ بر ... " فاصله بگیرد

انقلاب اسلامی و در پی آن حکومت فاشیستی جمهوری اسلامی از همان ابتدا با شعار " مرگ بر ... " عجین شده است و سی و یک سال است بر طبل این شعار میکوبد و کینه و نفرت و مرگ را در سطح فضای عمومی جامعه گسترش داده و هم اکنون نیز میدهد .
برای لحظه ای با خود اندیشیدم که آیا میتوان از شر این شعار برای همیشه راحت شد و آن را به زباله دان تاریخ فرستاد .
میدانم با وجود کسانی چون خامنه ای و احمدی نژاد و جنتی و ... ترک کردن این شعار سخت است اما یادمان باشد که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در مقابل ادبیات فاخر فارسی و نیز آیندگان مان مسئولیم . راستش را بخواهید خودم هم نمیدانم که بهترین جایگزین برای این شعار لعنتی که همزمان هم پیام شعار لعنتی " مرگ بر ... " را داشته باشد و هم از کلمه مرگ بدور باشد ، چیست ! امیدوارم بزودی همه با هم بتوانیم دست به دست هم بدهیم و با تغییر هوشمندانه این شعار به دنیا ثابت کنیم که از مرگ و نیستی بیزاریم و بدنبال زندگی در یک دنیای روشن هستیم .
بخدا سبز بودن با " مرگ " هیچ نسبتی ندارد .
مطمئنم کنار گذاشتن شعار مرگ بیش از همگان کسانی را آزرده خواهد کرد که دوست دارند اسمشان همیشه کنار کلمه مرگ باشد .
این فقط یک درد دل دوستانه است .
زنده باد آزادی
پاینده باد ایران
با آرزوی سبزی برای همه دنیا

No comments:

Post a Comment