Friday, February 12, 2010

محسن سازگارا ، معتبرترین منبع جهت اطلاع رسانی اقدامات جنبش سبز

هر چه پیشتر می رویم نیاز به داشتن یک منبع مورد اعتماد جهت اطلاع رسانی و هماهنگی فعالیت های جنبش سبز بیشتر احساس میشود .
با توجه محدودیت های اختناق آور سیستم اطلاع رسانی در داخل کشور ، نیاز هست که یک منبع مورد اعتماد در خارج کشور ، وظیفه اطلاع رسانی و هماهنگی اقدامات آتی جنبش سبز را بعهده گیرد .
به اعتقاد من تنها کسی که نزدیکترین دیدگاه را به اکثریت مردم ایران در جریان جنبش سبز دارد کسی نیست جز محسن سازگارا که از فردای کودتای انتخاباتی این وظیفه را به نحو احسن انجام داده است .
بنابراین لازم است بر سر دادن امتیاز اطلاع رسانی به ایشان توافق کنیم .
جنبش سبز به یک منبع اطلاع رسانی جهت هماهنگی نیاز دارد . آنچه در 22 بهمن اتفاق افتاد و حرکت ملیونی مردم را به رغم اکثریت مطلق در خیابان های تهران ، در سایه قرار داد ، فقط نبود یک هماهنگی سراسری و مورد قبول همگان بود .
من به محسن سازگارا اعتماد و باور بی اندازه ای دارم . محسن سازگارا واقعاٌ سبز است

No comments:

Post a Comment