Wednesday, October 27, 2010

آقای گنجی ! اگر تقلب نشده و احمدی نژاد انتخاب واقعی مردم ایران است ، پس شما برای آزادی چه کسانی مبارزه می کنید ؟

با قبول ادعای فرضی آقای گنجی در خصوص موضوع تقلب در انتخابات و اینکه ایشان هر جلسه ای را با کلاس درس فلسفه اشتباه می گیرند و غامض گویی می کنند و با استناد به سخنان - تحت فشار یا ازادانه - چند نفر از نزدیکان آقای موسوی مبنی به غیر ممکن بودن تقلب و ... نتیجه گیری می کنند که در انتخابات تقلبی انجام نشده است ، به این پرسش اساسی و ساده می رسیم : جناب گنجی ! اگر در انتخابات تقلب نشده ( این را به منزله بی احترامی به میلیونها انسانی که در فردای کودتای انتخاباتی به خیابانها آمدند و یکصدا فریاد زندند " رأی ما کو ؟ " ، تلقی نکنید ) و احمدی نژاد منتخب واقعی مردم ایران است ، یعنی مردم ایران حداکثر فهمشان انتخاب احمدی نژاد است ، پس شما این وسط چکاره اید و برای آزادی چه کسانی تلاش می کنید ؟ این مردم که نه ارزش آزادی را می فهمند و نه به آن بها می دهند . با این فرض ، میتوان ادعا کرد که شما هم آب در هاون می کوبید . همین

No comments:

Post a Comment