Saturday, January 29, 2011

مبارزه برای آزادی شوخی نیست . آزادی بهایی دارد ، برای رسیدن به آزادی باید بهایش را پرداخت

داشتم به یک مصاحبه تلفنی با یکی از مبارزین قدیمی مصری گوش می دادم . طرف مورد مصاحبه پیرمردی بود که سابقه ای در مبارزات آزادیخواهانه در دوران جمال عبدالناصر ، انور سادات و حسنی مبارک داشت . موضوع مصاحبه نیز ، طبیعتاً وقایع اخیر مصر ، انگیزه ها و اهداف آن بود . در بخشی از این مصاحبه رادیویی ، پرسشی در مورد آمریکا و انتظار این مبارز قدیمی از آن کشور شد که ایشان در پاسخ و خطاب به خانم هیلاری کلینتون گفت : خانم کلینتون لطفً فقط خفه شو ! و در ادامه گفت : آمریکا قصد دارد ( همچنانکه در طول چند دهه اخیر نیز همینگونه بوده است ) که مردم مصر و آینده آنان را فدای اسرائیل کند و به خاطر نقشی که مصر در تعادل بین نیروها در منطقه دارد ، نمی خواهد فعلاً تغییری در حکومت مصر بوجود آید . اگر چه پس از آن خبر رسید که دولت آمریکا و اقای اوباما با توجه به جدی شدن موضوع از مبارزات ازادیخواهانه مردم مصر حمایت کرده است اما شخصاً از لحن و گفتار و جدیت این پیرمرد خوشم آمد . در خاتمه مصاحبه از این مبارز قدیمی سؤال شد که با توجه به خشونت های جاری چه پیش بینی ای از روند اوضاع دارد و آیا واهمه ای از رفتار خشونت آمیز نیروهای امنیتی با مردم دارد یا نه . در پاسخ به این پرسش ، لحظاتی سکوت حاکم شد . سپس صدای پیرمرد در حالی که به لرزه افتاده بود و پیدا بود که دارد خود را کنترل می کند که مغلوب غلبه احساسات نشود ، با صدایی بغض آلود گفت : مبارزه برای آزادی شوخی نیست . آزادی بهایی دارد ، برای رسیدن به آزادی باید بهایش را پرداخت .
از شما چه پنهان که با شنیدن این جمله تمام تنم مرتعش شد و به گریه افتادم

No comments:

Post a Comment