Wednesday, November 16, 2011

برای راهبری کلیت اپوزیسیون ایرانی ، اگر بهتر از رضا پهلوی سراغ دارید ، پیشنهاد دهید

هم میهن گرامی ، خواهرم ، برادر 
وقایع سوریه را می بینید ، لیبی را هم دیدید ، اگر مانند من بر این باورید که رمز بقای رژیم جمهوری اسلامی و دوام سی و سه ساله اش به رغم همه ستم ها و جنایت هایی که انجام داده است ، چیزی به غیر از عدم اتحاد مخالفانش نیست ، علی القاعده باید به این نتیجه هم رسیده باشید که ما امروز بیش از هر چیز دیگر و هر زمان دیگر به یک اتحاد فراگیر میان مجموعه مخالفین نظام جمهوری اسلامی نیاز داریم . این اتحاد ، تنها و تنها بر روی اصول کلی و مشترکی نظیر براندازی جمهوری اسلامی ، انجام یک انتخابات سراسری بمنظور تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی جدید و نهایتاً برقراری دموکراسی واقعی بر اساس حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشر خواهد بود . برای نیل به این هدف ناگزیر از گرفتن دست همدیگر هستیم چرا که تجربه تاریخی به تلخی نشان مان داده است که یک دست صدا ندارد . باید همه با هم باشیم تا دنیا هم تکلیفش با ما و رژیم روشن شود . باید کسی و مجموعه واحدی باشد که بتواند سخنگوی این جریان متحد باشد و گامی از اصول مشترک فوق نیز فراتر ننهد . شخصاً با شناختی که از شخصیت های مختلف سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی مخالف نظام جمهوری اسلامی دارم هیچ کسی را برازنده تر و مؤثرتر از آقای رضا پهلوی ( و نه شاهزاده رضا پهلوی ! ) نمی شناسم . اگر شما ، با هر عقیده و منش سیاسی که دارید فرد دیگری را لایق تر و مؤثرتر می دانید و مطمئنید که می تواند مرز مشترک همگان باشد ، پیشنهاد کنید ، شرافتاً قول می دهم که اولین کسی باشم که برایش کمپین راه بیندازم . یادتان باشد : ما چاره ای غیر از اتحاد و همبستگی نداریم . همه ما ایرانی هستیم و چیزی مهمتر از ایران نداریم . تعصبات حزبی ، قومی و قبیله ای را باید کنار بگذاریم و دست یاری همدیگر را فشار دهیم . سخت است اما ناشدنی نیست  
زنده باد آزادی 
برقرار باد ایران آزاد و دموکرات

No comments:

Post a Comment