Friday, November 18, 2011

سپاهی که تمام هوش و حواسش به یک تار موی زنان و یک مچ بند سبز است ، توانایی پاسداری از تأسیسات سری خود را نیز ندارد!

با خود می اندیشم که این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با آن همه دبدبه و کبکبه اش ، با آن همه سرمایه گذاری اش ، با آن همه سردار و سرتیپ و سرلشکرش ، با آن همه ادعای سیستم ها امنیتی اش که همیشه ادعا می کنند " گر بر سر خاشاک یکی پشه بجنبد ، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست ! " وقتی حتا نمی تواند از تأسیسات و نفرات خودش پاسداری کند ( با هر فرضیه ای که در مورد انفجار اخیر ملارد بپذیریم ) چگونه می خواهد از کیان کشور دفاع کند ؟ اینان که همیشه حواس شان به همه چیز هست : از یک تار موی سر یک زن ایرانی گرفته تا یک تکه مچ بند سبز که یک جوان ایرانی بر دستش می بندد ، از کوچکترین تحرکات دشمنان فرضی خامنه ای گرفته تا ریزترین جزئیات برنامه های تسلیجاتی کشورهای منطقه و خلاصه از همه چیز و همه جا باخبرند الا از آنچه در داخل خودشان می گذرد ! هنوز نمی دانند که چند نفر در انفجار ملارد کشته شده اند ، یکی می گوید 27 نفر بعد می گوید 17 نفر ، بعدش اعلام می کنند 21 نفر و حالا هم سر از عدد 36 نفر درآورده اند با اینکه مطمئنم این آمار بسیار بیشتر از این حرفهاست ! اگر واقعاً این حادثه تنها یک تصادف بوده و هیچ دخالت خارجی در آن نقشی نداشته چرا این همه در ارائه آمار دقیق کشته شدگان و مجروحان آن دست دست می کنند ؟ مگر نمی دانسته اند که چند نفر آن روز در آنجا بوده اند ؟ خلاصه اینکه " وا اسفا " به حال ما و کشور ما که همه هست و نیست مان را بدست اینان سپرده اند

No comments:

Post a Comment