Saturday, February 2, 2013

جمهوری اسلامی دربدر بدنبال پیدا کردن یک "میمون خر" که هواپیمای جنگی اش را به پرواز درآورد

بعد از تجربه بسیار بسیار موفقیت آمیز ارسال فضاپیمای پیشگام به سرنشینی یک میمون و بازگشت پیروزمندانه ! همان میمون ، اینک و پس از رونمایی از جنگنده قاهر 313 ( راستی 312 تای قبلی این قاهر کجان !؟ ) جمهوری اسلامی بدنبال پیدا کردن یک میمون بسیار خر است تا بتواند هواپیمایش را هم به پرواز درآورد ! باید بنشینیم و منتظر این پرواز شکوهمند باشیم

No comments:

Post a Comment