Thursday, February 14, 2013

گور بابای خوزستان و چاههای نفتش، مهم اینه که زینبیه و کاخ بشار اسد تحت کنترل نیروهای ارتش اسلام است !

حتی درب و داغون ترین کشورهای دنیا هم برتمی تابند حضور کسانی چون مهدی طائب را که دفاع از سوریه را مقدم بر دفاع از کیان میهن می دانند. هر جای دیگری بود تا حالا چوب تو آستین طرف کرده بودند. این ها و آنچه طی دو - سه هفته اخیر گذشته است چیزی نیست جز نشانه های فروپاشی نظام جمهوری اسلامی . اوضاع و احوال داخل آنقدر خراب است که برای انحراف افکار عمومی از دعوای سگان و شغالان بارگاه ولایت مجبورند دست به دامن کسانی چون مهدی طائب شوند که با چنین اظهار نظرهای نفرت آمیزی تا دو سه روز افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده و با خریدن فحش خواهر و مادر به جان خود باعث شوند که تا حدودی اذهان مردم از کثافتکاریهایشان منحرف شود . اوضاعشان خرابتر از چیزی هست که می بینیم . صدای فروپاشی می آید

No comments:

Post a Comment