Friday, November 12, 2010

پیشنهاد کمیته اجرایی مقاومت مدنی مردم ایران : ماشین های شخصی ، هر بار فقط 5 لیتر بنزین بزنند

بر اساس شنیده های من و با تأکیدات مکرر آقای محسن سازگارا ، ظاهراً پیشنهادی توسط کمیته اجرایی مقاومت مدنی مردم ایران ( کاما : متشکل از جوانان همین مرز و بوم ) در راستای گران شدن قریب الوقوع بنزین ارائه شده است که با بررسی همه جوانب ، میتواند به نحو بارزی مقاومت مدنی ایرانیان را نشان دهد بدون آنکه خطری متوجه کسی گردد . البته این کار مستلزم صرف زمان بیشتری می شود ولی این زمان بری را میتوان به آثار مثبت آن بخشید . هم باعث افزایش روحیه جنگاوری و مقاومت مدنی میشود و هم چنگ و دندان مردم را به رژیم نشان می دهد و هم خطری متوجه کسی نمی کند . کسی هم نمی تواند مانع آن شود . هر بار فقط 5 لیتر و هر روز حضور در پمپ بنزین و شرکت در صفهای طولانی بنزین گیری . به همین سادگی . پلیس هم اگر توانست بیاید و جمعش کند

No comments:

Post a Comment