Saturday, November 27, 2010

از کسی که کتابخانه دارد و کتاب های زیادی می خواند نترس

از کسی که کتابخانه دارد و کتاب های زیادی می خواند نترس ، از کسی بترس که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس می پندارد ... این جمله را آنقدر زیبا و پر معنا دیدم که حیفم آمد با شما در میانش نگذارم

No comments:

Post a Comment