Tuesday, May 3, 2011

توصیه ای به آقای خامنه ای : مبادا زیر بار زورگویی گماشته خودتان بروید

آقای خامنه ای ، رهبر معظم ، نماینده محترم خدا در زمین و آسمان ها و نائب برحق حضرت امام زمان !
این روزها همگی شاد شدیم وقتی دیدیم شما که مصلحت آدمیان را بهتر از خودشان تشخیص می دهید پادرمیانی کردید و اجازه ندادید وزیر محترم اطلاعات - این برکت عظیم الهی - استعفا دهند و کشور و دولت و مردمان را از نعمت خدمات عظیم خودشان محروم کنند .
راستش را بخواهید اصلاً مهم هم نیست که احمدی نژاد از این حرکت معجزه گونه شما خوشش نیاید و مانند بچه کوچولوها قهر کند . چند روزی می رود بعد هم دمش را باصطلاح می گذارد لای پایش و برمی گردد . اصلاً سگ کی باشد در مقابل عظمت شما خودنمایی کند !
حال که ظاهراً همه چیز به خیر و خوشی تمام شد و گماشته مخصوص و سگ آستان مبارک دوباره به سر کارش بازگشته بیم آن داریم که نبود جیمز باند وزارت اطلاعات در جلسه هیئت دولت مشمول مرور زمان شده و ایشان را بخوهند بدین روش از جلسات بیرون اندازند . می خواستم خواهش کنم که حواستان باشد ، همانگونه که قبلاً هم گفته بودبد ، مصلحت بزگی در این میان مغفول مانده بود که قاعدتاً نباید اجازه دهید به همین راحتی مجدداً مغفول بماند . رهبر و رئیس و مقتدا و بزرگ همه شما هستید ، بقیه عددی نیستند . زیر بار زورگویی گماشته خودتان نروید

No comments:

Post a Comment