Saturday, May 7, 2011

آقای خامنه ای ! برای اینکه همه حساب کار دستشان بیاید لطفاً خود را به رأی مردم بگذارید و ثابت کنید که موجه ترین شخص برای حاکمیت هستید

جناب آقای خامنه ای ،
می دانم روزگار سخت و تلخی را می گذرانید ، از یک طرف شاهد سقوط پی در پی دیکتاتورها در منطقه هستید و از طرفی دیگر در داخل نیز به چالش کشیده شده اید ! آنهم از جانب یک کوتوله سیاسی با قد و قواره احمدی نژاد . احمدی نژادی که ساخته و پرداخته دست خودتان است و حال دیگر خدا را نیز بنده نیست چه برسد به شما .
اگر چه می دانم که طبق ادعای خود شما ، همین جناب احمدی نژاد بیش از 24 میلیون رأی کسب کرده است و چه کسی است که نداند که بیشتر این آرا بخاطر حمایت از شما به ایشان داده شده است . بعبارتی دیگر اصل ، شما هستید و احمدی نژاد در مقابل شما کسی نیست . مبادا که در مقابل او کوتاه بیایید .
در این رابطه پیشنهادی دارم که امیدوارم با عمل به آن خود را از شر همه تهدیدات داخلی و خارجی برای همیشه راحت کنید و ادامه حاکمیت الهی خودتان را تا سالها و حتا نسل های آینده بیمه کنید :
آقای خامنه ای !
خودتان را به رأی مردم بگذارید . از مردم بخواهید به شما رأی بدهند تا هم بیعتی مجدد کرده باشند هم به دشمنان داخلی و خارجی ثابت شود که شما از بالاترین اقبال مردمی در میان کشورهای دنیا برخوردارید . تصور کنید که جمعیتی بالغ بر 45 میلیون به صندوق های اخذ رأی هجوم بیاورند و به شما رأی بدهند ، دیگر چه کسی جرأت خواهد کرد در مقابل شما قد علم کنید یا شعار مرگ بر دیکتاتور بدهد یا حتا خیال براندازی حکومت شما را در سر بپروراند ؟
آقای خامنه ای !
اجازه ندهید که امثال احمدی نژاد و مشایی - که معلوم نیست از زیر کدام بوته به عمل آمده اند - بیش از این شما را و حکومت شما را به سخره بگیرند و در مقابل شما اعلام وجود کنند و دل طرفداران بیشمار شما را به درد آورند .
نگذارید تنها حکومت الهی در کل جهان هستی بیش از این به استهزاء گرفته شود .
امیدوارم این نوشتار در اسرع وقت به رؤیت رهبری یا افراد مورد اعتماد ایشان برسد

No comments:

Post a Comment