Monday, May 23, 2011

عزاداری نکنید ! یادش را گرامی بدارید ، راهش را ادامه دهید

ناصر حجازی هم از میان ما رفت ، او که در وصفش بسیارها نوشته اند و صد چندان هم بنویسند .
حجازی هر که بود و هر چه بود ، رفت ! اینک ما مانده ایم و دشواری همیشگی راهی که در پیش داریم .
برایش عزاداری نمی کنم چرا که همیشه در پیچ و خم کوچه های عزاداری یادمان می رود از کجا آمده ایم و به کجا می رویم . این بار اما تلاش می کنم بجای عزاداری ، با زنده نگاه داشتن یاد او ، راهش را ادامه دهم . راهی که سربلندی و عزت نفس و تسلیم زر و زور نشدن تنها نمونه های کوچکی از آن است .
ناصر خان ! یادت گرامی و راه مردانگی ات همیشه پررهرو باد

No comments:

Post a Comment