Thursday, May 5, 2011

در این ماجرای مصلحی ، تودهنی و پس گردنی را هر کدام بخورد به نفع مردم ایران است ! چه خامنه ای ، چه احمدی نژاد

ماجرای استعفا و رفتن مصلحی دارد جدی جدی به جاهای باریک می کشد .
از یک طرف خامنه ای با قاطعیت هر چه تمامتر از مصلحی حمایت کرده و گفته است که در این میان از مصلحتی غفلت شده بود بنابراین به هر شکلی که هست باید او به سر جایش برگردد !
خوب ، رهبر است و مطابق قانون اختیار دارد .
از طرف دیگر احمدی نژاد هم که خورد را رئیس جمهور و اختیار دار کابینه می داند به خودش حق می دهد که از این حرکت رهبر خوشش نیاید و به مدت ده روز قهر کند و سرانجام سرش را پایین بیندازد و برگردد .
تا همینجا می توان همه چیز را فراموش کرد و به حافظه تاریخ سپرد و به اصطلاح : بی خیال شد .
اما ظاهراً این ماجرا به این سادگی ها هم قصد ندارد تمام شود ، طرفداران دو طرف به جان هم افتاده اند و تهدید می کنند که اگر چنین شود چنان کنند . در این میان طرفداران خامنه ای صدای بلندتری دارند و تا مرز شعار مرگ بر ... و تهدید به استعفا و این حرفها پیش رفته اند . آنچه برای من جالب است این است که در این گیر و دار هر کدام از این دو فرد ( خامنه ای و احمدی نژاد ) موفق شوند روی آن یکی را کم کند و باصطلاح تودهنی و پس گردنی اول را به حریف بزند ، نتیجه ماجرا به نفع مردم و جنبش آزادیخواهی ایرانیان خواهد بود چرا که چنین شکافی در صف دشمن با این سادگی ها قابل ترمیم نیست و پرده براندازی از کثافتکاری های هر کدام از این دو فرد باعث خواهد شد تا آن دیگری نیز دست به افشاگری زده و حقایق بیش از پیش بر همگان از جمله طرفداران پروپا قرص خودشان آشکار خواهد شد

No comments:

Post a Comment