Monday, May 30, 2011

بیست و شش مقام آمریکایی از شدت ناراحتی ناشی از تحریم های جمهوری اسلامی ، سکته کردند

آقای رفتیم دعوا ، طرف گندهه اومد جلو یه نیگاه به هیکلش کردم و یهو با صورتم محکم زدم به مشتش ! اینقدر زدم ، اینقدر زدم تا مشتش درد گرفت !
این شده حکایت جمهوری اسلامی و این دلقک بازی جدیدش که بقول خودشون 26 نفر از مقامات نظامی و سیاسی آمریکا رو تحریم کردن !
امیدوارم یه نفر آدم حسابی تو کل این سیستم جمهوری اسلامی پیدا بشه و به این سؤالها جواب بده :
- براستی چند نفر از این عده هر سال به گدایی ویزای ایران می روند ؟
- چند نفرشان در بانک های ایران حساب دارند ؟
- چند نفرشان در اینجا و آنجای ایران ویلا و املاک دارند و همسران باردارشان را برای وضع حمل به ایران می آورند تا فرزندشان ایرانی از آب درآید ؟
- براستی جمهوری اسلامی چه نفوذی در محافل و سازمانهای معتبر بین المللی دارد تا بتواند از نفوذش برای تشدید تحریم ها و فشار وارد کردن بر این عده استفاده کند ؟
انگار جمهوری اسلامی می خواهد به همه دنیا ثابت کند که در ایران امروز همه امور به شکل کاریکاتور و کمدی اش مورد استفاده قرار می گیرد .
دیگر همه دنیا می داند که همه چیز در جمهوری اسلامی رنگ و شکل مسخره بازی به خود گرفته از انتخابات و ریاست جمهوری و رهبری و قانون اساسی و مجلس و قوه قضائیه اش گرفته تا سیاست خارجی و روابط بین المللی و مدیریت جهانی اش !
به امید آزادی

No comments:

Post a Comment