Sunday, May 29, 2011

پرسشی از شورای هماهنگی راه سبز امید : آیا رهبر فعلی جمهوری اسلامی هم یک شهروند عادی است ؟

در بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید به مناسبت ماه خرداد ، ضمن تأکید بر اهمیت ماه خرداد در روند تحولات چند دهه اخیر ایران و یادآوری اتفاقاتی که در خرداد ماه سال 88 و در پی کودتای انتخاباتی رخ داد آمده است که "امروز - در ایران - هر شهروند یک رهبر است" . این عبارت که البته در جای خود بسیار پرمعنا و ستودنی است این پرسش را به ذهن متبادر می کند که با توجه به رویه کاری شورای مذکور طی چند ماه اخیر و مبهم و ناپیدا بودن اعضای آن و نگاه این شورا به مقوله قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی ، آیا این شورا عکس این عبارت را نیز قبول دارد ؟ ایا به تعبیر این شورا ، رهبر کنونی جمهوری اسلامی ( اقای سید علی خامنه ای ) هم می تواند یک شهروند عادی تلقی شود یا خیر ؟ و اینکه آیا این شورا جرأت و امکان بیان چنین رویکردی را دارد ؟

No comments:

Post a Comment