Tuesday, February 21, 2012

پیشنهاد : روز 12 اسفند را بعنوان "روز خانواده" گرامی می داریم و در کنار خانواده می مانیم و جایی نمی رویم !

می توانیم تصور کنیم که در کنار همه روزها و مناسبتهای مختلف تقویمی ( اعم از مذهبی و ملی و سیاسی ) یک روز را هم بعنوان "روز خانواده" گرامی بداریم و چه روزی بهتر از روز 12 اسفند ! هم مشرف به عیده و لازمه افراد مختلف خانواده همدیگه رو ببینن و هم روزیه که بهترین کار ممکن توی خونه نشستن و با خانواده گذروندنه

No comments:

Post a Comment