Sunday, February 19, 2012

نیما راشدان در برنامه پارازیط: بهترین و بدترین مردان یکصد سال اخیر ایران رضا شاه پهلوی و محمد موسوی خوئینی ها هستند !

اگر برنامه جمعه قبل پارازیط ( نسخه جدید پارازیت خودمان ) را ندیده اید حتمن آن را ببینید . در این برنامه مهمانان بخش جدید "راست و چپ " آقایان علی افشاری و نیما راشدان بودند . در این بخش، مهمانان به سؤالات متعددی پاسخ کوتاه دادند از جمله اینکه بنظر شما بهترین و بدترین شخصیت های یکصد سال اخیر ایران چه کسانی بودند، علی افشاری به ترتیب از آقای دکتر محمد مصدق و اسدالله لاجوردی - قصاب اوین - نام برد و نیما افشاری به اسم رضا شاه پهلوی و محمد موسوی خوئینی ها اشاره کرد . شخصاً پاسخ نیما راشدان را بسیار دقیقتر و به واقعیت نزدیک تر می بینم . مطمئنم در آینده ایران، تاریخ قطعاً روزی در مورد هر کدام از این افراد قضاوت دقیق خواهد کرد و نقش هر کدام را در روند تحولات سیاسی ( یا در انسداد سیاسی و بسط استبداد ) بدقت بررسی خواهد کرد. هوشمندی نیما راشدان را در انتخاب این اسامی ستایش می کنم

No comments:

Post a Comment