Monday, February 27, 2012

تحریف سخنان اصغر فرهادی نشان داد که خامنه ای و مزدورانش، جایگاهی بیش از یک گوسفند برای مردم ایران قائل نیستند

تحریف سخنان اصغر فرهادی توسط خبرگزاری فارس نیوز بخوبی نشاندهنده این واقعیت است که اینان بدلیل حماقت ذاتی ای که دارند و به مصداق مثل معروف " کافر همه را به کیش خود پندارد " فکر می کنند مردم هم مثل خودشان نفهم و بیشعورند . فکر می کنند مردم هم مدرکشان تقلبی است و به دروغ زنده اند . فکر میکنند مردم هم باندازه خودشان از دنیا سر در می آورند و کسی نیست که رسوایشان کند ! فکر می کنند مردم بمثابه گله گوسفندانی هستند که چشم و گوششان فقط و فقط به دهان سید غلی رهبر و اراذل و اوباش رسانه ای و نظامی و سیاسی و فرهنگی اوست . اینان نمی دانند که هر کدام از جوانان این مملکت بتنهایی صدها برابرکل مجلس خبرگان می فهمند

No comments:

Post a Comment