Tuesday, February 28, 2012

واقعیت مسلم این است که تا زمانی که مردم بخواهند، جمهوری اسلامی برقرار خواهد ماند و روزی که نخواهند ...

در طول تاریخ هرگز نشده است که حکومتی بدون خواست عمومی مردم بتواند برقرار بماند یا برای مدت طولانی به حیاتش ادامه دهد! این را می توان از انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر و سرنگونی حکومت کمونیستی شوروی و انقلابات مردمی در کشورهای دیگر درس گرفت. غر زدن به جای خود اما واقعیت این است که هر گاه ملتی اراده کنند می توانند تومار خشن ترین و دیکتاتوری ترین حکومتها را نیز ظرف چند روز و چند هفته در هم بپیچند . چیزی که مهم است یک خواست و اراده جمعی است که به شکل اتحاد و همدلی در میان مردم باید بوجود آید . تاریخ ملتها سرشار از این حماسه هاست . مطمئناً روزی که مردم ایران اراده کنند می توانند نظام ولایت فقیه را با همه جبروت کاذبش در زباله دان تاریخ مدفون کنند و آن روز دیر نیست

No comments:

Post a Comment