Monday, February 13, 2012

نامه سرگشاده به کلیه فعالین سیاسی مخالف رژیم جمهوری اسلامی: کمپین درخواست برای تحریم رسانه ای رژیم را راه اندازی کنید !

به کلیه فعالین سیاسی مخالف رژیم جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور که صدایشان به گوش جهانیان می رسد
اینک که کشور ما به لطف ویرانگری جمهوری اسلامی مواجه است با شدیدترین انواع تحریمهای اقتصادی و اینک که هر روز بیشتر از روز قبل صدای کوبیدن بر طبل جنگ توسط تندروان در دوسوی مرز شنیده می شود بر همه ماست که برای نجات میهن از هیچ فعالیتی دریغ نکنیم . اینک که اقتصاد کشور بطرز روزافزونی ورشکسته شده است و کمر مردم زیر بار فشار تحریم روزبروز بیشتر خم می شود و اینک که ادامه حیات جمهوری اسلامی، کشور را به آستانه ویرانی و تباهی کشانده است، بر همه مخالفین این نظام دیکتاتوری است که فریاد حق طلبی مردم ایران را با صدای بلندتر بگوش جهانیان برسانند و ضمن توجه دادن افکار عمومی جهانی به وضعیت وخیم و اسفبار زندگی در ایران، از مجامع و دولت های جهان بخواهند تا صفحه دیگری از تحریم را پیش روی نظام ولایت فقیه حاکم بر ایران بگشایند . حال که جمهوری اسلمی به انواع و اقسام روش ها دست یازیده تا دسترسی مردم ایران را به اطلاعات محدود و محدودتر کند چرا باید خود بتواند از همه امکانات فنی جهان استفاده کرده تا به تبلیغ خود بپردازد و با انواع و اقسام روشها، افکار عمومی جهانیان را مورد حمله های تروریستی قرار دهد؟ انواع و اقسام کانالهای تلویزیونی رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی هر روز بیش از روز قبل بر دامنه هجمه فرهنگی این رژیم افزوده و به رواج بنیادگرایی، جهالت و تنفر می پردازند و در زیر لوای مذهب، بیشترین جفا را در درجه اول به همان مذهب نموده و همزمان از سرمایه های ملی کشور به نفع تبلیغ افکار انحرافی و مخرب خود می پردازد! بر شماست تا صدای فریاد هم میهنان خود باشید و جهانیان را اقناع کنید تا راه را براین هجمه فرهنگی رژیم ببندند. جمهوری اسلامی نشان داده است که هیچ سنخیتی با مقوله اطلاع رسانی آزاد ندارد و کلیه مسیرهایی را که ممکن است مردم ایران از طریق آنان بتوانند به اطلاعات آزاد دسترسی پیدا کنند بسته است. بستن اینترنت به روی مردم و پخش انواع و اقسام پارازیت بر روی کانالهای ماهواره ای که حتا در بسیاری موارد، سلامتی مردم را به شکل جدی مورد تهدید قرار داده است تنها بخشی از روشهای فاشیستی نظام برای تضمین بقای خویش است. همزمان، همین نظام دارد بیشترین بهره را از مقوله اطلاع رسانی و امکانات فنی جهانیان برای تبلیغ افکار انحرافی خود میبرد. منصفانه نیست که این مسیر بیش از این به روی نظام باز باشد. راه اندازی کمپینی جهت توجه دادن جهانیان به این وضعیت اسفبار و تشویق مجامع به یک اقدام قاطع کمترین کاری است که اکنون باید توسط مخالفین نظام از هر قبیله و حزب و اندیشه سیاسی که هستند، انجام پذیرد. بدیهی است این سلسله تحریم ها نه تنها اثری بر مردم داخل نخواهد داشت بلکه آنان را در ادامه راه با امید بیشتر به پایان بخشیدن به حیات این نظام کهنه پرست و فاشیستی به میدان مبارزه خواهد کشاند و از حیف و میل شدن بیش از پیش سرمایه های ملی شان جلوگیر خواهد کرد. سکوت و بی عملی امروز شما، مسئولیتی سنگین برای شما به بار خواهد آورد که در فردای ایران آزاد قطعاً از عهده پاسخگویی به آن بر نخواهید آمد
امضاء - یک ایرانی

No comments:

Post a Comment